Monday 24 Feb Mon 24 Feb
Tuesday 25 Feb Tue 25 Feb
Wednesday 26 Feb Wed 26 Feb
Thursday 27 Feb Thu 27 Feb
Friday 28 Feb Fri 28 Feb
Saturday 29 Feb Sat 29 Feb
Sunday 01 Mar Sun 01 Mar
Individuelles Training 08:15 - 09:00  
Individuelles Training 09:00 - 09:45  
Individuelles Training 09:30 - 10:15  
Individuelles Training 10:00 - 10:45  
 
 
Individuelles Training 11:00 - 11:45  
Individuelles Training 11:30 - 12:15  
Individuelles Training 12:00 - 12:45  
Individuelles Training 12:30 - 13:15  
Individuelles Training 13:00 - 13:45  
Individuelles Training 13:30 - 14:15  
Individuelles Training 14:00 - 14:45  
Individuelles Training 14:30 - 15:15  
Individuelles Training 15:00 - 15:45  
Individuelles Training 15:30 - 16:15  
Individuelles Training 16:00 - 16:45  
Individuelles Training 16:30 - 17:15  
Individuelles Training 17:00 - 17:45  
Individuelles Training 17:30 - 18:15  
 
Individuelles Training 18:00 - 18:45  
Indoor Cycling 18:00 - 18:45  
Individuelles Training 18:30 - 19:15  
 
Individuelles Training 19:00 - 19:45  
Indoor Cycling 19:00 - 19:45  
Individuelles Training 19:30 - 20:15  
Individuelles Training 08:15 - 09:00  
Individuelles Training 09:00 - 09:45  
Individuelles Training 09:30 - 10:15  
Individuelles Training 10:00 - 10:45  
 
Individuelles Training 10:30 - 11:15  
Individuelles Training 11:00 - 11:45  
Individuelles Training 11:30 - 12:15  
Individuelles Training 12:00 - 12:45  
Individuelles Training 12:30 - 13:15  
Individuelles Training 13:00 - 13:45  
Individuelles Training 13:30 - 14:15  
Individuelles Training 14:00 - 14:45  
Individuelles Training 14:30 - 15:15  
Individuelles Training 15:00 - 15:45  
Individuelles Training 15:30 - 16:15  
Individuelles Training 16:00 - 16:45  
Individuelles Training 16:30 - 17:15  
Individuelles Training 17:00 - 17:45  
Individuelles Training 17:30 - 18:15  
 
Individuelles Training 18:00 - 18:45  
 
Individuelles Training 18:30 - 19:15  
 
Individuelles Training 19:00 - 19:45  
 
Individuelles Training 19:30 - 20:15  
Individuelles Training 08:15 - 09:00  
Individuelles Training 09:00 - 09:45  
 
Individuelles Training 10:00 - 10:45  
 
 
Individuelles Training 11:00 - 11:45  
 
Individuelles Training 12:00 - 12:45  
 
Individuelles Training 13:00 - 13:45  
 
Individuelles Training 14:00 - 14:45  
Individuelles Training 14:30 - 15:15  
Individuelles Training 15:00 - 15:45  
Individuelles Training 15:30 - 16:15  
Individuelles Training 16:00 - 16:45  
Individuelles Training 16:30 - 17:15  
Individuelles Training 17:00 - 17:45  
Individuelles Training 17:30 - 18:15  
 
Individuelles Training 18:00 - 18:45  
Indoor Cycling 18:00 - 18:45  
Individuelles Training 18:30 - 19:15  
 
Individuelles Training 19:00 - 19:45  
 
Individuelles Training 19:30 - 20:15  
Individuelles Training 08:15 - 09:00  
Individuelles Training 09:00 - 09:45  
Individuelles Training 09:30 - 10:15  
Individuelles Training 10:00 - 10:45  
 
Individuelles Training 10:30 - 11:15  
Individuelles Training 11:00 - 11:45  
Individuelles Training 11:30 - 12:15  
Individuelles Training 12:00 - 12:45  
Individuelles Training 12:30 - 13:15  
Individuelles Training 13:00 - 13:45  
Individuelles Training 13:30 - 14:15  
Individuelles Training 14:00 - 14:45  
Individuelles Training 14:30 - 15:15  
Individuelles Training 15:00 - 15:45  
Individuelles Training 15:30 - 16:15  
Individuelles Training 16:00 - 16:45  
Individuelles Training 16:30 - 17:15  
Individuelles Training 17:00 - 17:45  
HIIT 17:30 - 18:20  
Individuelles Training 17:30 - 18:15  
Individuelles Training 18:00 - 18:45  
 
Individuelles Training 18:30 - 19:15  
 
Individuelles Training 19:00 - 19:45  
 
Individuelles Training 19:30 - 20:15  
Individuelles Training 08:15 - 09:00  
Individuelles Training 09:00 - 09:45  
 
Individuelles Training 10:00 - 10:45  
 
 
Individuelles Training 11:00 - 11:45  
 
Individuelles Training 12:00 - 12:45  
 
Individuelles Training 13:00 - 13:45  
 
Individuelles Training 14:00 - 14:45  
Individuelles Training 14:30 - 15:15  
Individuelles Training 15:00 - 15:45  
Individuelles Training 15:30 - 16:15  
Individuelles Training 16:00 - 16:45  
Individuelles Training 16:30 - 17:15  
Individuelles Training 17:00 - 17:45  
MX4 17:30 - 18:15  
 
Individuelles Training 18:00 - 18:45  
 
Individuelles Training 18:30 - 19:15  
Indoor Cycling 18:45 - 19:30  
Individuelles Training 19:00 - 19:45  
 
Individuelles Training 19:30 - 20:15  
 
Individuelles Training 09:00 - 09:45  
 
Bauch - Beine - Po 10:00 - 10:50  
Individuelles Training 10:00 - 10:45  
 
Individuelles Training 11:00 - 11:45